Det spirituelle

Introduktion


At man i Danmark kan finde en kristen kirke, som henter sin åndelige kraft og inspiration fra den levende, kosmiske Kristus og Den Guddommelige Visdom, er sandsynligvis ikke alle bekendt. En kirke, som i sin lære ligger så tæt på den oprindelige lære, som Kristus selv underviste i, hvor reinkarnation, loven om årsag og virkning og menneskets indre energisystemer havde en fremtrædende plads. Liberal katolsk kirkes lære og Gudsbillede stemmer fint overens med det "nye" billede, man gennem en intens nyere forskning omkring Dødehavsrullernes og især Nag Hammadiskrifternes tekster har fået af Jesu liv.

 

Liberal katolsk kirke er den danske gren af "The Liberal Catholic Church", og den arbejder i harmoni med dens internationale liturgi, principper og øvrige officielle dokumenter. Alle gudstjenester afholdes på dansk.

 

Kirken findes repræsenteret i mere end 50 lande.Formål


Liberal katolsk kirkes (Liberal Catholic Church) formål er at fremme Kristi arbejde i verden; den er et uafhængigt og selvstyrende samfund, hverken afhængig af Rom eller af nogen anden myndighed eller autoritet udenfor sin egen organisation. Den er hverken romersk-katolsk eller protestantisk. Den hedder Liberal katolsk kirke, fordi dens standpunkt både er frit og universelt. Liberal katolsk kirke ønsker at forene den katolske gudstjenesteform - dens storslåede ritual, dens dybe mysticisme og dens vidnesbyrd om den sakramentale virkelighed - med den videst mulige intellektuelle frihed og respekt for det enkelte menneskes samvittighed.

 

Liberal katolsk kirke opstod som resultat af en fuldstændig reorganisering i 1915-16 af Den Gammelkatolske Kirke i Storbritannien på et mere liberalt fundament. Kirken har fået sine præstelige vielser fra det gammelkatolske ærkebispesæde i Utrecht, Holland. Liberal katolsk kirke har omhyggeligt bevaret denne apostoliske successions videreførelse. Den historiske gammelkatolicismes religiøse og dogmatiske opfattelse deles ikke af Liberal katolsk kirke.I lyset af den Guddommelige visdom


Det var Kristus selv, der i begyndelsen af dette århundrede udsendte impulser til dannelse af en ny kristen kirke. Den skulle være helt befriet fra den menneskeskabte vranglære og de dogmer, der i århundreder havde fyldt så mange kristne med frygt for Gud, for døden og et evigt helvede. Den nye kirke skulle bygges på et åndeligt fundament med de to formål: at bevare og videreføre den sakramentale kraft fra den gamle tid til den nye tidsalder (fra Fiskenes til Vandbærerens tidsalder), og at skabe en kirke hvis ritualer og lære tolkes i lyset af Den Guddommelige Visdom, Theosophia. Denne opgave, at genopbygge og genoplive Kirken, hvor den esoteriske tradition atter fik lov at blomstre, og hvor det gamle billede af Guds vrede og forbandelse blev erstattet med det lyse og kærlighedsfyldte gudsbillede Kristus selv talte om, blev lagt i hænderne på så fremragende teosoffer som C.W. Leadbeater, J.I. Wedgwood og Annie Besant. Kirkens navn blev "Ecclesia Libera Catholica", Liberal katolsk kirke. De blev inspireret til at stifte en helt fri kirke med absolut trosfrihed, en universel kirke, hvor Kristi kærlighedsbudskab og Guds hensigt med menneskets evolution har en fremtrædende plads.Clairvoiante undersøgelser


Det var i en intens atmosfære og med pionerånd, at de to biskopper Leadbeater og Wedgwood begyndte deres clairvoyante undersøgelser af sakramenterne, gudstjenesternes opbygning og funktion, kirkelige handlinger som til eksempel vielse og dåb. Spørgsmål, som hvad sker der i det indre menneske under vielsen eller dåbshandlingen, blev stillet og arbejdet med. Man arbejde sammen med en gruppe mennesker, bl.a. Annie Besant, efter et videnskabeligt koncept man ikke tidligere havde set. Arbejdet som varede i flere år blev fremlagt i bogen "Videnskaben om sakramenterne" (1920, dansk oversættelse 2014). Andre bøger skrevne efter samme videnskabelige koncept er bl.a. "Kristen Gnosis", "Den Kristne trosbekendelse", "The Inner Side of Christian Festivals". Geoffrey Hodson, præst i kirkens engelske gren og en af vor tids største clairvoyante, giver esoteriske fortolkninger i bøger som "The Hidden Wisdom in the Holy Bible", "The Christlife from Nativity to Ascension" og "The Kingdom of the Gods" (deva-verdenen). Han er også forfatter til bogen "Fødslens Mirakel" , et clairvoyant studie af opbygningen af det menneskelige foster i de første 9 måneder, såvel som til den nyudkomne bog "Guddommelige Ceremonier - Gudstjenestens indre væsen".En kristen gnostisk kirke


Liberal katolsk kirke er således en kirke, som er baseret på åndsvidenskab, esoterisk kristendom og den guddommelige visdom, Theosophia, der siger at:

•Mennesket er guddommeligt. "Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer".

•Mennesket vil, gennem flere efterfølgende liv her på jorden, gradvis nå fuldkommenhed.

•Mennesket står til ansvar for sine handlinger, følelser, tanker og ideer, altså karmaloven, "som et menneske sår, skal det også høste".

•Døden er ikke en udslettelse, men en fødsel ind til et langt rigere liv, hvor vi først gennemgår en renselse, inden vi træder ind i himmelverdenen for at assimilere og omdanne alle vore anstrengelser til evner, som vi så fødes med i en senere inkarnation.

Mennesket er et led i en lang kæde af liv, der strækker sig fra det højeste til det laveste. Ligesom mennesket hjælper dem, der er under det, bliver han også hjulpet af dem, der står over det på livets stige, og modtager således en fri nådegave. Der findes et samfund af helgener, retfærdige fuldkommengjorte mennesker, eller de hellige, som hjælper menneskeheden. Der findes ordener af tjenende engle.De syv sakramenter


For at hjælpe os til at bære livets vanskeligheder og modgang har Kristus ud fra sin kærlighed og visdom skænket os sakramenterne. Ovennævnte clairvoyante undersøgelser har vist, at det er uvurderlige nådegaver, der her er givet os, og at de er af uvurderlig værdi for åndeligt søgende mennesker, da de virker stærkt befordrende for udviklingen af de højere legemer.

•Ved Dåbens Sakramente gennemgår vi en renselse, der især for børn er yderst virkningsfuld. En særlig skytsengel knyttes til os, og vore højeste chakras salves med Hellige olier, hvorved vore gode egenskaber stimuleres. Dåben er et uforpligtende medlemskab af kirken.

•Ved Konfirmationens Sakramente bliver vi modtaget som riddere i Kristi tjeneste. Helligåndskraften udgydes over os, og der skabes en nærmere forbindelse mellem personligheden og den højere sjæl.

•Nadverens Sakramente: Kristus har forordnet et ritual, der gør det muligt at skabe en direkte kanal til ham. Ved de to mantras "Dette er mit legeme" og "Dette er mit blod" strømmer Kristuskraften ned i alterbrødet og druesaften, der herved på mystisk vis forvandles til Hans åndelige legeme og blod. Absolutionen, hvor visse energimæssige ubalancer, der er opstået som følge af uhensigtsmæssige handlinger, der går imod livets strøm, bliver rettet op, hvorved kraften igen kan flyde frit i vor natur.

•Det Hellige Ægteskab, hvor to mennesker, som har valgt at leve sammen på et åndeligt plan bliver knyttet tættere til hinanden, og derved kan hjælpe hinanden i gensidig udvikling. Indgåelsen af ægteskab i liberal katolsk kirke har juridisk gyldighed, og kan indgåes af personer med både forskelligt køn og samme køn.

•De Hellige Ordinationer. For dem, der ønsker at tilegne sig mere i arbejdet i Kristi kirke, er der en række mindre ordinationer, der leder frem mod præsteskabet. Både kvinder og mænd kan modtage ordinationens sakramente på lige fod.

•Den hellige salvning bruges i liberal katolsk kirke ikke kun i form af den sidste olie, men også ved helbredelsestjenesten, hvor den hellige olie sammen med bøn, påkaldelse af den helbredende engel Rafael og håndspålæggelse bruges til at lindre sygdom eller sorg.Enhed med alle religioner


Liberal katolsk kirke tror, at der findes en lære og en mystisk erfaring, der er fælles for alle religioner, og som ikke kan påstås at være nogens særlige ejendom. Selvom liberal katolsk kirke befinder sig indenfor kristendommens område og anser sig selv som en klart kristen kirke, hævder den ikke desto mindre, at andre religioner er guddommeligt inspirerede, og at de alle udgår fra en fælles kilde, skønt de lægger vægt på forskellige aspekter af denne lære.


En sådan lære hviler i sin egen indre værdi. Den udgør den sande katolske tro, som er katolsk, fordi den er fremstillingen af de universelle principper i naturen, eller som Augustin skrev: “Det som vi nu kalder den kristne tro, eksisterede også blandt fortidens mennesker og har ikke manglet fra menneskehedens begyndelse, indtil Kristus blev legemliggjort, hvorefter den sande tro, som allerede eksisterede, begyndte at blive kaldt kristen” (Retractionum, lib. I, cap. 12, 3). Det samme princip gjorde sig gældende i den berømte erklæring af Vincent af Lerinum: “Vi fastholder det, som er blevet troet overalt altid og af alle; for det er det, som i virkeligheden og retteligt er det katolske.” (Commonitorium, cap. 2,3).


Liberal katolsk kirke søger følgelig ikke at omvende mennesker fra en religion til en anden.


Fra Liberal katolsk kirke "Principper og læresammenfatning"


Du kan læse hele hæftet "Principper og læresammenfatning" her


Liberal katolsk kirke er et stort træ med mange grene. Den gren som  liberal katolsk kirke i Danmark er en del af (den progressive), adskiller sig udelukkende ved at både kvinder og mænd kan blive præster på lige fod, samt ved at ægteskabets sakramente også gives til to mennesker af samme køn.


I Danmark findes også Den Frie Universelle Kirke (den traditionalistiske gren af kirken), som ikke ordinerer kvindelige præster.


Lære, ceremonier, dragter, skrifter og undervisning er derudover identisk.